» Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

1. Index:
2. Betalingsvoorwaarden:
3. Service, Garantie:
4. Leveringsvoorwaarden:
5. Wijziging en meerwerk:
6. Transportkosten voor herstellingen:
7. Garantievoorwaarden op projectoren:
8. Contactgegevens:

2. Betalingsvoorwaarden:

2.1 Alle prijzen worden gespecificeerd op de offerte. Tenzij anders overeengekomen,
zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

2.2 Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.
Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier
gehouden cliënt te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven
voorcalculatie of begroting.

2.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

2.4 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland
onder nummer 52172368

2.5 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door cliënt verschuldigde
bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van
leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.

2.6 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat leverancier
gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen
en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing,
is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk
op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt
zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de
geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

2.7 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen
worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen een door leverancier te
bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

2.8 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente
verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

2.9 Betaling worden 50% vooruitbetaald. Resterende 50% 1 maand na oplevering mits schriftelijk anders is gecommuniceerd.

2.10 Belastingtoeslagen: Nederland: BTW 21%
België BTW 21%

3. Service, Garantie:

3.1 Service en garantie buiten om S.L.A. contacten om zijn conform garantie zoals aan iCatch Media wordt verstrekt door leveranciers

3.2 Voor onderhoudscontracten (S.L.A.) wordt u verwezen naar de website van iCatch Media, www.icatchmedia.nl (Garantie>Service Level Agreement)

3.3 Voor herstellingen die niet onder garantie vallen, wordt gekeken naar de huidige prijsstellingen.

3.4 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

3.5 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

3.6 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële
beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen
tweehonderdvijftig duizend Euro).

3.7 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door
cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en
schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven
toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier
wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3.8 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts
indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor
de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar
blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo
volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier
in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

3.9 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd
en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere
materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen.

3.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen
waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

4. Leveringsvoorwaarden

4.1 Producten en prijzen zijn steeds onderhevig aan wijzigingen. De standaard leveringstermijn zijn afhankelijk per product. Leveringstermijnen worden altijd gespecificeerd op de offerte.

4.2 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen
tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben
steeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst
hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is leverancier gebonden
aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging
van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of
een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt in overleg treden om
de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

5. Wijziging en meerwerk

5.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten
de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

5.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

6. Transportkosten voor herstellingen:

Voor herstellingen onder garantie: Kosten van transport zijn voor gebruiker mits de schuld aantoonbaar te herleiden is naar leverancier.

7. Garantievoorwaarden op projectoren:

7.1 Raadpleeg alvorens een projector te gebruiken/installeren steeds de handleiding die bij het toestel wordt meegeleverd. Is deze handleiding niet beschikbaar neem dan contact op met iCatch Media (0031 (0)6 24 66 74 63

7.2 Op elke projector geldt standaard 12 maanden fabrieksgarantie op wisselstukken en werkuren.

7.3 Reinigen van een projector valt niet onder garantie:

7.4 Garantie dekt schade en /of defecten die niet zijn veroorzaakt door foutief gebruik, of door slijtage

7.5 Glasdelen (lamp, lens, lcd-panelen en optische filters) vallen niet onder de standaardgarantie

7.6 Voor lampen gelden afwijkende voorwaarden afhankelijk van het model: zie specifieke vermelding in de prijslijst per model. De levensduur van de lamp vermeld in brochures en dergelijke is een indicatieve gemiddelde waarde. Deze waarden zijn niet absoluut. Het betreft telkens de halveringswaarde waarbij nog 50% van de initiële helderheid behouden wordt.

7.7 Op nageleverde originele Sanyo-lampen geldt steeds een garantie van 3 maanden, die ingaat vanaf het moment dat de nalevering wordt verzonden aan cliënt.

7.8 Hou bij de installatie en bij de ingebruikname steeds rekening met de aanbevelingen vermeld in de handleiding. Bij twijfel raadpleeg de technische dienst van iCatch Media.

7.9 Bij vaststelling van een defect apparaat direct na oplevering, dient het defecte apparaat compleet met originele accessoires en intacte verpakking te worden aangeboden vooraleer omruiling overwogen kan worden.

7.10 Garantie vervalt bij ondeskundig behandelen van een projector door derden, en/of bij gebruik van niet originele onderdelen (geldt ook voor niet originele lampen).

7.11 Beschadigde vervanglenzen kunnen niet worden hersteld.

7.12 LET OP! Bescherm een projector steeds tegen stof, rook, vochtigheid, extreme koude/warme temperaturen en condensatie, reinig/vervang met regelmaat de stoffilters van de projector (zie handleiding)

8. Contactgegevens

iCatch Media
Modemweg 38
3821 BS Amsersfoort
Nederland

T 0031 (0)33 2850 774
T 0031 (0)6 24 66 74 63
www.icatchmedia.nl
e-mail: Sales cris@icatchmedia.nl
Info info@icatchmedia.nl